Tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-JC, Jyske Rev F

11-06-2014

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-JC, Jyske Rev F.

NCC Roads A/S meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-JC, Jyske Rev F

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 20. september 2013 fra NCC Roads A/S om tilladelse til en årlig indvinding på 1.010.000 km³ råstoffer i auktionsområde 31-162C.

Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på 5,05 mio. m³ i eneretsperioden med en indvinding på op til 1,01 mio. m³ om året.

Tilladelsen er gældende fra den 8. juli 2014 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest den 8. juli 2019.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. 

Klage bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email

Klagefristen udløber således d. 7. juli 2014. 

 

Se tilladelse