Høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-JC, Jyske Rev G

11-06-2014

Hermed meddeles om høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i området 526-JD Jyske Rev G.

Thyborøn NordsøRal A/S meddeles hermed om høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i området 526-JD Jyske Rev G.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 20. december 2013, præciseret 13. maj og 10. juni 2014, fra Ole Askehave A/S på vegne af Thyborøn NordsøRal A/S.

Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på 2 mio. m³ i eneretsperioden, dog maksimalt 1 mio. m³ om året.

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 8. juli 2014.

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email.

 

Se udkast til tilladelse