Råstofindvinding. Høring af ansøgning og VVM-redegørelse

30-06-2014

Kystdirektoratet har den 14. februar 2014 fremsendt ansøgning i henhold til lov om råstoffer om 10-årig tilladelse til indvinding ved Husby Klit af op til 13,6 mio. m³ råstoffer med en maksimal årlig indvindingsmængde op til 6,8 mio. m³.

De indvundne råstoffer skal anvendes til kystfodring på den jyske vestkyst.
Ansøgningen er ledsaget af en redegørelse (VVM-redegørelse) udarbejdet
af Orbicon A/S dateret februar 2014 for indvindingens virkninger på
miljøet, jf. bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011 om miljømæssig
vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM).
Ansøgning og VVM-redegørelse skal i henhold til reglerne i bekendtgørelsen
offentliggøres og sendes i høring hos berørte myndigheder og organisationer.
Offentlighedsperioden er fra den 1. juli 2014 til den 26. august 2014. Høringssvar bedes være Naturstyrelsen i hænde senest den 26.
august 2014. Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse,
Obfuscated Email med reference til j.nr NST-7323-00017.

Se ansøgning og VVM-redegørelse