Klaptilladelse til Mommark

28-05-2014

Naturstyrelsen har meddelt Mommark Strand Aps en tilladelse til at klappe (dumpe) 10.00 m3 oprensningsmateriale fra et område i sejlrenden og indsejlingen til Mommark Havn. Klagefristen udløber: 25. juni 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Mommark Strand Aps en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 10.000 m3 oprensningsmateriale fra et område i sejlrenden og indsejlingen til Mommark Havn. Tilladelsen udløber den 26. juni 2019. Materialet tillades klappet på klappladsen øst for Asserballe Skov på Als (K_115_01)

 Tilladelsen Mommark Havn.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen,  senest ved klagefristens udløb: 25. juni 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.