Havmølleparken Horns Rev 3

20-05-2014

Naturstyrelsen offentliggør sammen med Energistyrelsen forslag til kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse for opførelse af havmøllepark på Horns Rev 3. Høringsperiode frem til tirsdag den 29. juli 2014.

Naturstyrelsen offentliggør sammen med Energistyrelsen forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for opførelse af havmøllepark på Horns Rev 3 med de berørte kommuner Varde, Esbjerg og Vejen kommuner. Baggrunden for planforslaget er, at Energinet.dk ønsker at etablere en ca. 400 MW stor havmøllepark med kabler og tilhørende ilandføringsanlæg og installationer. 

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for havmølleparken Horns Rev 3 med tilhørende ilandføringsanlæg m.v. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg der ligger på land og ansvarlig for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet og giver tilladelsen til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk og www.Energistyrelsen.dk eller få materialet ved henvendelse til begge, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport kan sendes til Naturstyrelsen frem til tirsdag den 29. juli 2014. Da Energistyrelsen har delt myndighed med Naturstyrelsen, er det besluttet, at Naturstyrelsen er modtager af høringer og videreformidler bemærkninger til Energistyrelsen samt til Energinet.dk, som er bygherre. 

Energistyrelsen og Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

 

e-post: eller

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

 

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. NST-131-00141.

VVM_3_hoering

Sagens dokumenter

Screeening:

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Bilag A - Screeningsskema

Idefase:

Indkaldelse af ideer og forslag

Supplerende forhøring

VVM i høring:

Orienteringsbrev til myndigheder

Kommuneplantillæg for Havmøllepark Horns Rev 3 - Varde, Esbjerg og Vejen kommuner

VVM-redegørelse del 0: Det ikke tekniske resume

VVM-redegørelse del 1: Indledning og baggrund

VVM-redegørelse del 2: Det marine miljø 

VVM-redegørelse del 3: Det terrestriske miljø

VVM-redegørelse del 4: Sammenfatning og konklusion

 

Baggrundsrapporter Horns Rev 3