Biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg, Aarhus Kommune

19-03-2014

Aarhus kommune har som vision, at kommunen skal være CO2-neutral i 2030. Det indebærer en udvidelse af biomassefyret ved Lisbjerg i Aarhus

Aarhus Kommune har som vision, at kommunen skal være CO2-neutral i 2030. Visionen indebærer, at produktionen af el og varme i kommunen skal omlægges, således der ikke bruges fossile brændsler som olie, kul og naturgas.

På den baggrund foreslår AffaldVarme Aarhus at udbygge den eksisterende kraftvarmeproduktion i Aarhus området med et biomassefyret kraftvarmeværk ved affaldscenteret i Lisbjerg. Det biomassefyrede kraftvarmeværk etableres som en udvidelse af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg.

AffaldVarme har undersøgt 5 alternative lokaliseringer for det biomassefyrede kraftvarmeværk. Lisbjerg er fundet at være den bedste placering ud fra bl.a. overvejelser om
adgangsveje, lignende aktiviteter på anlægget, muligheder for samkøring af drift med det eksisterende anlæg, tilslutning til el- og varmenet samt miljø- og planmæssige hensyn.

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

VVM-screeningsafgørelse om VVM-pligt 

Idéfase

Indkaldelse af ideer og forslag 

VVM i høring

Forslag til kommuneplantillæg

Miljørapport

Bilag til VVM-redegørelse

VVM - ikke-teknisk resumé

Udkast til miljøgodkendelse - Lisbjerg 

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse 

VVM offentliggøres

VVM-redegørelse (se under VVM i høring)

VVM-tilladelse

Kommuneplantillæg nr. 42

Udstedelsesbrev til Aarhus Kommune

Se i øvrigt Miljøstyrelsens hjemmeside