COBRAcable – en jævnstrømsforbindelse mellem Danmark og Holland med tilhørende omformerstation

24-03-2014

Energinet.dk planlægger sammen med det hollandske el-transmissionsselskab TenneT at etablere et jævnstrømskabel, COBRAcable, mellem Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland med tilhørende omformerstationer ved de to nævnte lokaliteter.

Formålet med COBRAcable er at forbedre Danmarks sammenhæng med det europæiske transmissionet. Derved øges mulighederne for udveksling af overskydende vindenergi med nabolandene og el-infrastrukturen styrkes, hvilket er til gavn for forsyningssikkerheden og markedet.

Energinet.dk forventer, at anlægsarbejdet begynder i slutningen af 2016, og at COBRAcable forbindelsen kan sættes i drift i starten af 2019

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at de dele af anlægget, der placeres på land, er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af COBRAcable-projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

undefined

Sagens dokumenter

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt udsendt i offentlig høring frem til den 25. april 2014.

COBRAcable Idéfase

Bilag 1 - Bygherreanmeldeskema til VVM-sreening af COBRAcable 

Bilag 2 - Matrikkeloversigt over berørte ejendomme i forbindelse med planlægning af COBRAcable

Bilag 3 - Oversigtskort over COBRAcable tracéet i Danmark

Bilag 4 - Lokalplanområde med tilkørselsvej og byggelfelt

Bilag 5 - Naturinteresse notat fra Seacon

Bilag 6 - Notat om traceplanlægning

Bilag 7 - Landskabsnotat fra CF Møller

Følgebrev til VVM-anmeldelse af COBRAcable

Meddelse om VVM-pligt COBRA-kablet

VVM i høring:

VVM-redegørelse er udsendt i offentlig høring frem til den 31. juli 2015.

VVM-redegørelse

Bilag 1 Vurderingsmetode

Bilag 3 Visualiseringsrapport

Biologiske undersøgelser på land (2011)

Biologiske undersøgelser på land (2014)

Biologiske undersøgelser på land (2014) Bilag 2 Detailkort

Biologiske undersøgelser på land (2014) Bilag 3 og 5

Biologiske undersøgelser Vadehavet (2014)

Projekt- og anlægsbeskrivelse

Miljøredegørelse

Annonce

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering

Læs mere om love og regler for VVM