Klaptilladelse Agger - Thyborøn Færgefart

03-03-2014

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Lemvig Kommune tilladelse til at klappe (dumpe) 125.000 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til Agger – Thyborøn Færgefart. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_156_17, Gåseholm.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Lemvig Kommune tilladelse til at klappe (dumpe) 125.000 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til Agger – Thyborøn Færgefart. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_156_17, Gåseholm.

Tilladelsen udløber den 1. april 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 31. marts 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Download klaptilladelsen

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.