Esbjerg Havn: Klaptilladelse for uddybningsmateriale fra Esbjerg Østhavn

24-03-2014

Naturstyrelsen har meddelt Esbjerg Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 2,2 mill. m3 uddybningsmateriale fra Esbjerg Østhavn på tidligere anvendte klapplads 2b (K_119_02) og 3b K_119_01, beliggende vest for Grådybet. Klagefristen udløber den 22. april 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Esbjerg Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 2,2 mill. m3 uddybningsmateriale fra Esbjerg Østhavn. Klapning af materialet skal ske på klapplads 2b (K_119_02) og 3b K_119_01, beliggende vest for Grådybet.

Tilladelsen udløber den 22. april 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen,  senest ved klagefristens udløb: 21. april 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Download klaptilladelsen

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.