Klaptilladelse Øer Maritime Havn

03-03-2014

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Øer Maritime Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 75.000 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Øer Maritime Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 75.000 m3/år oprensningsmateriale fra sejlrenden til havnen. Klapning af materialet skal ske på klapplads K_141_03, vest for Ahl Hage.

Tilladelsen udløber den 1. april 2019.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen,  senest ved klagefristens udløb: 31. marts 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Download klaptilladelsen

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 2598.