Afgørelse til selskabet NCC Roads A/S om udvidelse af indvindingsmængden i området 548-AA Køge

20-11-2014

Naturstyrelsen har truffet afgørelse vedr. udvidelse af indvindingsmængden i området 548-AA Køge.

Der må fremover indvindes 950.000 m³ årligt, dog således at den samlede indvundne mængde i området ikke må overstige 4,8 mio. m³.

Læs afgørelse til NCC Roads A/S

Naturstyrelsens afgørelse om vilkårene for områdets udlægning til fælles råstofindvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, 2. punktum, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Klageperioden er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.

Klagen skal indgives skriftligt til Naturstyrelsen og skal være styrelsen i hænde senest den 18. december 2014 .

Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Til orientering kan oplyses, at ændring af indvindingsmængder i fællesområder tillige kræver en tilpasning i bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden. Bekendtgørelsen vil først blive endeligt tilpasset og udstedt, når klagefristen er udløbet.

Se miljørapport