Etablering af teknikhytte v. overkørsel 72 Thisted-Struer banen er ikke omfattet af VVM-reglerne

05-11-2014

Naturstyrelsen har den 4. november 2014 modtaget en anmeldelse fra Bane Danmark/Atkins via Thisted Kommune om opstilling af en teknikhytte i forbindelse med overkørsel 72 på banen mellem Struer og Thisted.

Ved opsætning af teknikhytten fjernes et eksisterende teknikskab. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Nedlæggelse af ubevogtede overkørsler på banestrækningen er tidligere screenet ”ikke-VVM-pligtig” og anmeldelsen sker efter bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14 (Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)).

Teknikhytten dækker et areal på knap 5 m2 med målene: 2,9m x1,7m (bredde x dybde) og en højde på 2,6m. Hytten skal placeres forskudt i forhold til det eksisterende skab (areal på ca. 2 m2), således at hytten kan forhåndsinstalleres uden at påvirke skabets funktion/installation. Det eksisterende skab bliver nedtaget, når det nye signalprogram for fjernbanen er i drift, hvilket vil sige i perioden 2018-2021. Der skal ikke udbygges eller etableres ny adgangsvej.

Projektet skal ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen, da det ikke kan være til skade for miljøet.

Se sagen bilag:

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Anmeldelse

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til Obfuscated Email. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.