Havmølleparken Horns Rev 3

04-11-2014

Naturstyrelsen har udstedt et tillæg til Vejen, Esbjerg og Varde Kommunes kommuneplan for Havmøllepark Horns Rev 3 for tilhørende ilandføringskabel og nettilslutningsanlæg fra Houstrup Strand til Revsing samt VVM-tilladelse. Klagefrist tirsdag den 2. december 2014.

Naturstyrelsen offentliggør udstedelsen af tillæg til Varde, Esbjerg og Vejen Kommuneplan 2013-25 for etablering af anlæg på land for den 400 MW stor havmøllepark ved Horns Rev, der bl.a. består af:

  • Strømførende jordkabler fra Houstrup Strand til Revsing samt nettilslutningsanlæg, der skal føre strømmen på land fra havmølleparken.

Havmølleparken vil blive opført på et ca. 70-90 km2 areal ud af et ca. 160 km2 stort projektområde mellem 18 og 40 km fra kysten og ca. 20 km nordvest for Blåvand Huk.

Havmølleparkens endelige placering på havet inden for projektområdet bestemmes af den kommende koncessionshaver. Valg af mølletype og opstillingsdesign fastlægges ligeledes af den kommende koncessionshaver, som først bliver udpeget i starten af 2015.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen 764 af 23/06/2014 (dagældende bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10) er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for planlægningen på land. Naturstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at det ansøgte projekt vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, som VVM-tilladelsen omfatter.

For en uddybning af begrundelser og betragtninger henvises der i øvrigt til den sammenfattende redegørelse for kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport for Havmøllepark Horns Rev 3.

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen givet Energinet.dk tilladelse til projektet om etablering af tilhørende ilandføringskabel og nettilslutningsanlæg til Havmølleparken Horns Rev 3, tilladelsen er meddelt i henhold til § 7, stk. 1, nr. 3 i VVM-bekendtgørelsen.

Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse kan sammen med VVM-tilladelsen ses her på siden eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-post til Obfuscated Email. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

5-VVM-tidslinje-offentliggoerelse.png

Sagens dokumenter

Screeening:

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Bilag A - Screeningsskema

Idefase:

Indkaldelse af ideer og forslag

Supplerende forhøring

VVM i høring:

Orienteringsbrev til myndigheder

Kommuneplantillæg for Havmøllepark Horns Rev 3 - Varde, Esbjerg og Vejen kommuner

VVM-redegørelse del 0: Det ikke tekniske resume

VVM-redegørelse del 1: Indledning og baggrund

VVM-redegørelse del 2: Det marine miljø 

VVM-redegørelse del 3: Det terrestriske miljø

VVM-redegørelse del 4: Sammenfatning og konklusion 

Baggrundsrapporter Horns Rev 3 - Hvis linket ikke virker henvises til, at baggrundsrapporterne kan findes på Energistyrelsens hjemmeside

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse

Bilag

VVM Offentliggøres

Udstedelsesbrev

Kommuneplantillæg

VVM-tilladelse

Kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse kan ligeledes ses på PlansystemDK