Klaptilladelse for Hundige Havn, sejlrenden

18-11-2014

Naturstyrelsen har meddelt Hundige Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 20.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Hundige Havn. Klagefristen udløber: 16. december 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Hundige Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 20.000 m³ oprensningsmateriale fra den inderste del af sejlrenden havnen.  Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende  Mosede klapplads K_007_01 i Køge Bugt.  

Tilladelsen udløber den 31. december  2019.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 16. december 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.