Udstedelse af bekendtgørelse om landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne

30-10-2014

Miljøministeren har udstedt bekendtgørelse om landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne som asylcenter. Klagefrist torsdag den 27. november 2014.

Miljøministeren har udstedt bekendtgørelse om landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne som asylcenter, Bekendtgørelse nr. 1150 af 27. oktober 2014. Landsplandirektivet er kundgjort i Lovtidende den 29. oktober 2014 og træder i kraft den 30. oktober 2014.

Det endelige landsplandirektiv kan ses nederst på siden sammen med et høringsnotat, hvori fremgår resume af høringssvar fra høringsperioden for forslag til landsplandirektiv og kommentarer til disse.

Klagevejledning

Landsplandirektivet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Direktivet er miljøvurderet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er efter høringen udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse. Miljøvurdering og sammenfattende miljøredegørelse kan ses nederst på siden.

Miljøvurderingen af landsplandirektivet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (Jf. LBK nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer med senere ændringer, § 16, stk. 2.) inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Der kan alene klages over retlige spørgsmål.

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, eller på .

Naturstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra miljøministeriet med ministeriets bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Når Naturstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender styrelsen samtidig en kopi af udtalelsen til de involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Det er en betingelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet vil behandle klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås helt eller delvist medhold i klagen.

Eventuel anlæggelse af sag ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt (Jf. planlovens § 62, stk. 1.).


Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne

Høringsnotat

Sammenfattende miljøredegørelse

Miljøvurdering

Bilag 1 og 2 til landsplandirektiv

Bilag 3 til landsplandirektiv

Bilag 1 til miljøvurdering, Høringsnotat fra scoping

Bilag 2 til miljøvurdering, Trafikanalyse

Bilag 3 til miljøvurdering, PCB undersøgelser

Bilag 4 til miljøvurdering, Støjbelastning

Bilag 5 til miljøvurdering, skydeaktivitet

Bilag 6 til miljøvurdering, Rapport - Vurdering af arealanvendelse på Sjælsmark Kaserne

Bilag 7 til miljøvurdering, Bevaringsværdige bygninger og landskabsværdier