Klaptilladelse til Rosenvold Havn

29-09-2014

Naturstyrelsen har meddelt Rosenvold Havn tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra havnebassinet i Rosenvold Havn. Klagefristen udløber: 27. oktober 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Omø Havn en 3-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500 m³ oprensnings- og uddybningsmateriale fra havnebassinet og et område nord for havnen.  Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende Rosenvold klapplads K_122_02  i Vejle Fjord.  

Tilladelsen udløber den 1.oktober  2019.

Klaptilladelse Rosenvold.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 27. oktober 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.