Klaptilladelse til Sælvig Havn

11-09-2014

Naturstyrelsen har meddelt Sælvig Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 35.000 m3 oprensningsmateriale fra Sælvig havn og dennes indsejling. Klagefristen udløber: 9. oktober 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Sælvig Havn en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 35.000 m3 oprensningsmateriale fra Sælvig havn og dennes indsejling. Tilladelsen udløber den 10. oktober 2019.

Klaptilladelse Sælvig Havn.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på klapplads Kolby Kås (K_143_01).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 9. oktober 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.