Klaptilladelse til Scandlines, Vestre Bassin i Rødby Havn

11-09-2014

Naturstyrelsen har meddelt Scandlines A/S tilladelse til at klappe (dumpe) 8000 m3 oprensningsmateriale fra Rødby Havns vestre bassin. Klagefristen udløber: 9. oktober 2014 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Scandlines en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 8000 m3 oprensningsmateriale fra Vestre Bassin i Rødby Havn. Tilladelsen udløber den 10.10 2019.

Klaptilladelse til Scandlines, Vestre Bassin i Rødby Havn.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på klapplads Rødby(K_051_01).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 9. oktober 2014 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.