Klaptiladelse til Femø Havn v. Lolland Havne og Færger

27-04-2015

Naturstyrelsen har meddelt Femø Havn v. Lolland Havne og Færger en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 9000 m³ oprensningsmateriale fra indsejlingen og havnebassinerne. Klagefristen udløber 26. maj 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Lolland Havne og Færger en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 9000 m³ oprensningsmateriale fra indsejlingen og havnebassinerne i Femø Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på de eksisterende klappladser 2.1, NV for Kogrund (K_034_01) og 2.4, Ståldyb (K_034_02).

Tilladelsen udløber den 27. maj 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr - nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 26. maj 2015.