Klaptilladelse til Skårupøre Bådelaug

14-04-2015

Naturstyrelsen har meddelt Skårupøre Bådelaug tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.000 m3 uddybningsmateriale fra sejlrenden til Skårupøre Bådelaugs anlæg. Klagefristen udløber 12. maj 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Skårupøre Bådelaug en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.000 m³ oprensnings- og uddybningsmateriale fra indsejlingen til Skårupøre Bådelaugs anlæg. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Thurø Rev K_090_01 i Sydfynske Øhav.  

Tilladelsen udløber den 12. maj 2017.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr - nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 12. maj 2015.