Klaptilladelse til Skive Kommune, sejlrenden til Glyngøre Havn.

20-04-2015

Naturstyrelsen har meddelt Skive Kommune en 5årig tilladelse til at klappe (dumpe) 2.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Glyngøre Havn. Klagefristen udløber: 18. maj 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Skive Kommune en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 2.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Glyngøre Havn.Tilladelsen udløber den 19. maj 2020.

Klaptilladelse Glyngøre Havn.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på klapplads Sallingsund (K_156_19).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.