Køb af projektområde med hvidt sand i Tranum Klitplantage

20-04-2015

Interessetilkendegivelse vedr. køb af en del af projektområde med hvidt sand / expressions of interest to purchase parts of the project site with white sand. Frist: Mandag d. 18. maj 2015 kl. 12:00.

I Tranum Klitplantage forekommer den eneste kendte kortlagte ressource i Danmark af hvidt flyvesand med lavt jernindhold, der umiddelbart er mulig at indvinde. Det hvide sand har et lavt jernindhold (under 0,4% Fe2O3), hvilket er et kvalitetskrav i fremstillingen af blandt andet hvid cement. 

Projektområdet i Tranum Klitplantage er på 170 ha, og sandet skal udvindes over en periode på ca. 90 år., med en forventet indvindingsfrekvens på 100.000-120.000 m3 om året. Projektområdet blevet opdelt i en Fase 1, Fase 2 og Fase 3. Naturstyrelsen Vendsyssel, der ejer arealet, har søgt Jammerbugt Kommune om tilladelse til indvinding af det hvide sand inden for ca. 80 ha. af projektområdet – Fase 1. Der er, med den forventede indvindingsfrekvens på 100.000-120.000 m3 om året, hvidt sand til ca. 40 års indvinding. 

Naturstyrelsen ønsker at sælge ca. 80 ha. (Fase 1) af projektområdet i Tranum Klitplantage, hvorefter råstofressourcen kan udnyttes fuldt ud. 

Naturstyrelsen vil med denne annonce samt forhåndsmeddelelse i EU-tidende indhente interessetilkendegivelser fra virksomheder, der er interesseret i et køb af projektområdet. 

Aflevering af interessetilkendegivelse skal ske på baggrund af de rapporter, tilladelser og myndighedsgodkendelser mv. der er i relation til indvinding af sandet i Tranum Klitplantage

Der forligger følgende rapporter, tilladelse og myndighedsgodkendelser. Nedenstående materiale foreligger kun på dansk.

Frist: Mandag den 18. maj 2015, kl. 12.00 er frist for modtagelse af interessetilkendegivelser.

Interessetilkendegivelser sendes på e-mail eller pr. post til nedenstående kontaktperson.

Alle spørgsmål og henvendelser i relation til denne interessetilkendegivelse rettes til:

Miljøministeriet, Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Danmark
Att.: Peter Malte Hviid, specialkonsulent, Obfuscated Emailog med kopi til Britt Brock Grønne, Obfuscated Email

 

ENGELSK VERSION

Expressions of interest to purchase parts of the project site with white sand at Tranum Klitplantage

Tranum Klitplantage (Tranum dune plantation) contains the only known mapped resource of extractable, low-iron-content, white shifting sand in Denmark. The sand resource's low iron content (less than 0.4% Fe2O3) is a quality requirement in the production of white cement. 

The project site at Tranum Klitplantage measures 170 ha and the extraction of sand is to take place over a period of approx. 90 years with an expected extraction frequency of 100,000-120,000m3 per annum. The project site has been divided into three Phases. The Vendsyssel division of the Danish Nature Agency owns the areas and has applied to Jammerbugt Municipality for a licence to extract white sand from an area of approx. 80ha of the project site; hereafter Phase 1. With the expected extraction-frequency of 100,000-120,000m3 per annum, it will be possible to extract sand from Phase 1 for approx. 40 years.

The Danish Nature Agency wishes to sell approx. 80ha (phase 1) of the project site at Tranum Klitplantage so that the sand resource can be fully exploited.

With this announcement and the prior information notice in the Official Journal of the European Union the Danish Nature Agency invites expressions of interest from companies interested in purchasing the project site.

Expressions of interest must take into strict account the reports, licences/permits and authority approvals etc. associated with the extraction of sand at Tranum Klitplantage.

Deadline: Monday 18 May 2015, at 12:00 (noon)deadline for receipt of expressions of interest.

Expressions of interest should be sent by e-mail or post to the contact person stated below.

All questions and inquiries pertaining to this call for expressions of interest should be addressed to:

Ministry of the Environment, Danish Nature Agency
Haraldsgade 53
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Att.: Peter Malte Hviid, Special Adviser, Obfuscated Emailwith copy to Britt Brock Grønne, Obfuscated Email