Kommuneplantillæg, VVM redegørelse og VVM tilladelse for HOFOR vand Københavns regionale vandindvinding er endeligt vedtaget

23-04-2015

Kommuneplantillægget gælder: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Faxe, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Holbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød og Vallensbæk Kommuner

Naturstyrelsen har givet HOFOR Vand København VVM-tilladelse til grundvandsindvinding. Indvindingen berører direkte eller indirekte Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Faxe, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Holbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød og Vallensbæk. Det tilhørende kommuneplantillæg, der udstedes samtidig er gældende for ovennævnte kommuner.

HOFOR indvinder grundvand til brug i 20 kommuner i hovedstadsområdet til hovedstadsområdet forsyning. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 § 7.

VVM-tilladelsen, kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen, den sammenfattende redegørelse pba den offentlige høring kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk under annonceringer eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. Ved henvendelse bedes angivet journal nummer NST-131-00001.

Klagevejledning

Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

VVM-tilladelsen kan påklages til fuld prøvelse.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse

VVM offentliggøres

Udstedelsesbrev

VVM tilladelse

Kommuneplantillæg

Se sagens øvrige dokumenter på denne side herunder VVM-redegørelsen og det ikke tekniske resumé