Ny høring af Sejerø Bugt Havmøllepark (opdateret den 13. april 2016)

14-12-2015

OBS
13.april 2016: Forligskredsen bag energiaftalen har den 12. april 2016 besluttet at trække Sejerø Bugt Havmøllepark fra udbuddet af kystnære havmølleparker på i alt 350 MW. Idet projektet er trukket, betragter Naturstyrelsen som myndighed for den del af projektet, der foregår på land, VVM-processen som afsluttet. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse af de statslige myndigheder som opfølgning på den offentlige høring. Se link til pressemeddelelse fra Energi, Forsynings- og Klimaministeriet nederst på siden.

Spørgsmål til sagen kan rettes til:
Tobias Grindsted, Naturstyrelsen
Obfuscated Email, +45 72 54 21 51


Naturstyrelsen og Energistyrelsen sender forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for etablering af Sejerø bugt Havmøllepark i fornyet høring frem til den 8. februar 2016.

VVM-redegørelse og miljørapport for Sejerø Bugt Havmøllepark har sammen med forslag til kommuneplantillæg været i offentlig høring fra den 15. juli 2015 til den 23. september 2015, hvor projektet også har været i høring ved berørte myndigheder. Der er i høringsperioden indkommet høringssvar, der har givet anledning til at foretage ændringer VVM-redegørelsen og konklusionerne vedrørende projektet og dets miljøpåvirkninger, og VVM-redegørelsen med tilhørende kommuneplantillæg udsendes derfor i fornyet offentlig høring i 8 uger. Høringsfristen er mandag den 8. februar 2016. 

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene og kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. 

Man kan læse mere om projektet på Energinet.dk’s hjemmeside: http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kystnaere-havmoeller/Sider/Sejeroe-Bugt.aspx

 

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen frem til den 8. februar 2016. Naturstyrelsen og Energistyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår projektet kan gennemføres. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til: 

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark, j.nr. NST-131-00193.

 

VVM i høring:

Forslag til kommuneplantillæg (Ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Sejerø Bugt (Ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 1 Indledning og baggrund Sejerø Bugt (Ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 2 Det marine miljø Sejerø Bugt (Ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 3 Miljøforhold på land Sejerø Bugt (Ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Sejerø Bugt (Ændringer foretaget til fornyet høring)

Ejendomsoversigt

Sammenfatning af 2. offentlighedsfase juli-september 2015

 

Baggrundsrapporter:

Sediment Vandkvalitet Hydrographic Sejerø Bugt
Benthic flora and fauna Sejerø Bugt
Fish Sejerø Bugt
Fiskeri Sejerø Bugt
Marine mammals Sejerø Bugt
Birds and bats Sejerø Bugt
Birds Appropriate Assessment Sejerø Bugt , Supplerende vurdering november 2015 (Ændringer foretaget til fornyet høring)
Arkæologi Land Sejerø Bugt
Arkæologi marin Appendiks Sejerø Bugt
Arkæologi marin Sejerø Bugt
Ship traffic Sejerø Bugt
Radar og radiokæder Sejerø Bugt
Flytrafik Sejerø Bugt
Landskab og visualiseringer Sejerø Bugt
Naturinteresser Sejerø Bugt
Arealanvendelse Sejerø Bugt
Miljøpåvirkninger i øvrigt Sejerø Bugt
Befolkning og Sundhed Sejerø Bugt
Socioøkonomi Sejerø Bugt
Støj luft Sejerø Bugt
Underwater noise Sejerø Bugt
Emissioner Sejerø Bugt
Land Projekt- og anlægsbeskrivelse Sejerø Bugt Havmøllepark
Offshore Technical Project Description_Appendix5 Sejerø Bugt
Offshore Technical Project Description_Generic
Underwater noise and marine mammals

 

 

I forbindelse med afslutning af sagen som følge af, at Sejerø Bugt Havmøllepark er trukket fra udbuddet af kystnære havmølleparker henvises til følgende pressemeddelse fra Energi, Forsynings- og Klimaministeriet.

Link: pressemeddelelse