Ny høring af Smålandsfarvandet Havmøllepark

14-12-2015

Naturstyrelsen og Energistyrelsen sender forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark i fornyet høring frem til 8. februar 2016.

VVM-redegørelse og miljørapport for Smålandsfarvandet Havmøllepark har sammen med forslag til kommuneplantillæg været i offentlig høring fra den 15. juli 2015 til den 23. september 2015, hvor projektet også har været i høring ved berørte myndigheder. Der er i høringsperioden indkommet høringssvar, der har givet anledning til at foretage ændringer VVM-redegørelsen og konklusionerne vedrørende projektet og dets miljøpåvirkninger, og VVM-redegørelsen med tilhørende kommuneplantillæg udsendes derfor i fornyet offentlig høring i 8 uger. Høringsfristen er mandag den 8. februar 2016. 

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Smålandsfarvandet Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene og kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. 

Man kan læse mere om projektet på Energinet.dk’s hjemmeside:

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kystnaere-havmoeller/Sider/Smaalandsfarvandet.aspx

 

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen frem til den 8. februar 2016. Naturstyrelsen og Energistyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår projektet kan gennemføres. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

 

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00194.

  

VVM i høring:

Forslag til kommuneplantillæg (ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Smålandsfarvandet (ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 1 Indledning og baggrund Smålandsfarvandet (ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 2 Det marine miljø Smålandsfarvandet (ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 3 Miljøforhold på land Smålandsfarvandet (ændringer foretaget til fornyet høring)
VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Smålandsfarvandet (ændringer foretaget til fornyet høring)

Ejendomsoversigt

Sammenfatning af 2. offentlighedsfase juli-september 2015
 

Baggrundsrapporter:

Sediment Vandkvalitet Hydrographic Smålandsfarvandet
Benthic flora and fauna Smålandsfarvandet
Fish Smålandsfarvandet
Fiskeri Smålandsfarvandet
Marine mammals Smålandsfarvandet
Birds and bats Smålandsfarvandet
Birds Appropriate Assessment Smålandsfarvandet , supplerende vurdering november 2015 (ændringer foretaget til fornyet høring)
Arkæologi Land Smålandsfarvandet
Arkæologi marin Appendiks Smålandsfarvandet
Arkæologi marin Smålandsfarvandet
Ship traffic Smålandsfarvandet
Radar og radiokæder Smålandsfarvandet
Flytrafik Smålandsfarvandet
Landskab og visualiseringer Smålandsfarvandet
Naturinteresser Smålandsfarvandet
Arealanvendelse Smålandsfarvandet
Miljøpåvirkninger i øvrigt Smålandsfarvandet
Befolkning og Sundhed Smålandsfarvandet
Socioøkonomi Smålandsfarvandet
Støj luft Smålandsfarvandet
Underwater noise Smålandsfarvandet
Emissioner Smålandsfarvandet
Land Projekt- og anlægsbeskrivelse Smålandsfarvandet Havmøllepark
Offshore Technical Project Description_Appendix5 Smålandsfarvandet
Offshore Technical Project Description_Generic
Underwater noise and marine mammals

 

Høringssvar

Den 8. februar 2016 afsluttedes den fornyede høring af VVM-redegørelsen for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark. Naturstyrelsen har i marts 2016 fremsendt en sammenfattende redegørelse til Slagelse Kommune med henblik på, at kommunen kan kommentere behandlingen af høringssvar og det forventede indhold i tilladelserne. Høringssvar fra den tidligere offentlighedsfase, juli 2015 til september 2015, fremgår også. Slagelse Kommunes frist for at komme med kommentarer til den sammenfattende redegørelse er den 1. april 2016.

Høringssvar fra 2. offentlighedsfase (juli-sep 2015)

Høringssvar fra supplerende høring (dec 2015 - feb 2016)