Klaptilladelse til Morsø Kommune, Sillerslev Havn

15-12-2015

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Sillerslev en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 20.000 m3 oprensningsmateriale fra Sillerslev Havn og sejlrende. Klagefristen udløber: 12.01 2016.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Morsø Kommune en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 20.000 m3 oprensningsmateriale fra Sillerslev Havn og sejlrende.Tilladelsen udløber den 13.01 2021.

Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her.

Klapning af materialet skal ske på klapplads Gyldendal (K_156_03).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.