Klaptilladelse til Sandvig Havn

18-12-2015

Naturstyrelsen har meddelt Vordingborg Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 1.500m³ oprensningsmateriale fra Havnen og sejlrenden ved Sandvig Havn. Klagefristen udløber 15. januar 2016.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Vordingborg Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 1.500m³ oprensningsmateriale fra havnen og sejlrenden ved Sandvig Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Sandhage Rende (K_046_01).

Tilladelsen udløber den 15. januar 2021.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 15. januar 2016.