Tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 548-BA Juelsgrund

18-12-2015

NCC Roads A/S Råstoffer meddeles hermed om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 548-BA Juelsgrund. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015.

Der må fremover indvindes 350.000 m³ årligt, dog således at den samlede indvundne mængde i området ikke må overstige 2,2 mio. m³.

Tilladelsen gælder fra den 16. januar 2016 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til den 16. januar 2026.

Klagefrist for afgørelsen udløber den 15. januar 2016. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

 

Se tilladelse og miljøvurdering