Klaptilladelse Aalborg Havn A/S

09-02-2015

Naturstyrelsen har meddelt Aalborg Havn A/S tilladelse til at klappe (dumpe) 280.000 m3 oprensningsmateriale fra Aalborg Havn. Klagefristen udløber:09. marts 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Aalborg Havn A/S en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 280.000 m3 oprensningsmateriale fra Skive Erhvervshavn. Tilladelsen udløber den 10. marts 2020.

Klaptilladelse Aalborg Havn.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på klappladserne Aalborg Vest (K_156_15) og Aalborg Øst (K_156_16).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr.  En klage skal fremsendes via Klageportalen, som man finder et link til på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal indsendes til Natur og Miljøklagenævnet senest ved klagefristens udløb: 09. marts 2015 kl. 16.00.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.