Klaptilladelse til Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn

09-02-2015

Naturstyrelsen har meddelt Jammerbugt Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 25.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn. Klagefristen udløber: 9. marts 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Jammerbugt Kommune en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 25.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn. Materialet kan klappes på Klapplads K_159_05 i Limfjorden ved Klitgård Hage.

Tilladelsen, som indeholder bl.a. en klagevejledning kan downloades her.

 Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr.  En klage skal fremsendes via Klageportalen, som man finder et link til på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber den 9. marts 2015 kl. 16.00.

 Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.