Klaptilladelse til Gyldendal Lystbådehavn

05-02-2015

Naturstyrelsen har meddelt Gyldendal Lystbådehavn tilladelse til at klappe (dumpe) 6.000 m3 oprensningsmateriale fra afgrænsede områder i havnebassinet samt sejlrenden. Klagefristen udløber: 5. marts 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Gyldendal Lystbådehavn en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 6.000 m3 oprensningsmateriale fra afgrænsede områder i havnebassinet samt sejlrenden. Materialet kan klappes på Gyldendal klapplads K_156_03 i Venø Bugt.

Tilladelsen, som indeholder bl.a. en klagevejledning kan downloades her.

 Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

 En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 5. marts 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

 Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.