Klaptilladelse til Jegindø Fiskerihavn

05-02-2015

Naturstyrelsen har meddelt Jegindø Havn tilladelse til at klappe (dumpe) 6.000 m3 uddybningsmateriale fra et område ud for havnens eksisterende moler. Klagefristen udløber: 3. marts 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Jegindø Havn en 3- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 6.000 m3 uddybningsmateriale fra et område ud for havnens eksisterende moler. Tilladelsen udløber den 1. marts 2018. Materialet tillades klappet på klapplads K_033_03 i Venø Bugt .

Tilladelsen, som indeholder bl.a. en klagevejledning kan downloades her.

 Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

 En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 4. marts 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

 Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.