Klaptilladelse til Kolding Havn

09-02-2015

Naturstyrelsen har meddelt Kolding Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 71.250 m3 oprensningsmateriale fra afgrænsede områder i havnebassinet samt sejlrenden. Klagefristen udløber: 9. marts 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kolding Havn en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 71.250 m3 oprensningsmateriale fra afgrænsede områder i havnebassinet samt sejlrenden. Materialet kan klappes på Klapplads K_164_01 i ved Trelde Næs.

Tilladelsen, som indeholder bl.a. en klagevejledning kan downloades her.

 Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr.  En klage skal fremsendes via Klageportalen, som man finder et link til på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber den 9. marts 2015 kl. 16.00.

 Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.