Klaptilladelse til Kragenæs Havn, uddybning

26-02-2015

Naturstyrelsen har meddelt Kragenæs Havn en 1-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 1.400 m3 uddybningsmateriale fra et lille område syd for sejlrenden. Klagefristen udløber: 26. marts 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kragenæs Havn en 1-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 1.400 m³ uddybningsmateriale fra et lille område syd for havnens sejlrende.  Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads K_034_01 i Ståldybet. Tilladelsen udløber den 1. april 2016.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 26. marts 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.