Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LD, Jyske Rev H

19-02-2015

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-LD, Jyske Rev. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013.

Thyborøn NordsøRal A/S har fået tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LD, Jyske Rev H. Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på 500.000 m³ i eneretsperioden, dog maksimalt 500.000 m³ om året. Tilladelsen er gældende fra den 20. marts 2015 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest den 20. marts 2020.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 14. januar 2014 fra firmaet Thyborøn NordsøRal A/S om tilladelse til en årlig indvinding på 100.000 m³ sand, grus og sten i en del af auktionsområde 31-187/200.

Klagefrist for afgørelsen udløber den 19. marts 2015. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Se tilladelsen og miljøvurdering