Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 578-AA Husby Klit

09-02-2015

Kystdirektoratet meddeles hermed om tilladelse til indvinding af råstoffer i område 578-AA Husby Klit.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning fra Kystdirektoratet af 13. februar 2014 om tilladelse til indvinding af råstoffer i område 578-AA Husby Klit, bilagt resultaterne af den gennemførte råstofefterforskning, miljøundersøgelse og miljøvurdering, jf. ansøgningen og VVM-redegørelse for indvinding af sand til kystfodring, Ansøgningsområde 578-AA Husby Klit, Orbicon fra februar 2014.

Tilladelsesindehaver må samlet indvinde op til 13.637.000 m³ havbundsmateriale i tilladelsesperioden på 10 år med en maksimal årlig indvinding på 6.819.000 m³ i tilladelsesperioden. De indvundne materialer må alene benyttes til kystfodring langs den jyske vestkyst. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 2, nr. 2. Tilladelsen er gældende fra den 10. marts 2015 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest til den 10. marts 2025.

I tilladelsen stilles der bl.a. vilkår om, at der for hver 3 mio. m³ indvundet materiale af tilladelsesmængden skal gennemføres en miljømæssig undersøgelse, som dokumenterer, at den hidtidige indvinding ikke har haft væsentlige negative miljømæssige effekter, der afviger fra VVM-redegørelsens forudsætninger.

Se tilladelse og VVM-redegørelse

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 9. marts 2015.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk