Klaptilladelse til Odden Fiskerihavn

29-01-2015

Naturstyrelsen har meddelt Odden Fiskerihavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 8.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Odden Fiskerihavn. Klagefristen udløber: 26. februar 2015 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Odden fiskerihavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 8.000 m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden ind til havnen.  Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads K_030_01 i Kattegat. Tilladelsen udløber den 1. marts 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Obfuscated Email senest ved klagefristens udløb: 26. februar 2015 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.