Etablering af Sejerø Bugt Havmøllepark

15-07-2015

Naturstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Kalundborg Kommunes kommuneplan. Samtidigt udsender Naturstyrelsen og Energistyrelsen en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende landanlæg i offentlig høring. Høringsfrist den 23. september 2015.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene, har Naturstyrelsen også myndighedsansvaret for. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

Der er udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da indholdet af miljørapporten i stor grad er sammenfaldende med kravene til en VVM-redegørelse, udgør VVM-redegørelsen også miljørapporten. VVM-redegørelsen beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til borgermøde, der afholdes:

Onsdag den 2. september.
Kultur- og Idrætshallerne (Kalundborghallerne, Hal 1), J Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg.

Tidspunktet for borgermødet annonceres her:

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kystnaere-havmoeller/Sider/Sejeroe-Bugt.aspx

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen frem til den 23. september 2015. Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår projektet kan gennemføres. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark, j.nr. NST-131-00171.

VVM i høring:

Følgebrev til forslag til kommuneplantillæg Sejerø Bugt
Forslag til kommuneplantillæg Kalundborg Kommune Sejerø Bugt
VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Sejerø Bugt
VVM Del 1 Indledning og baggrund Sejerø Bugt
VVM Del 2 Det marine miljø Sejerø Bugt
VVM Del 3 Miljøforhold på land Sejerø Bugt
VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Sejerø Bugt
Sejerø ejendomsoversigt

Baggrundsrapporter:

Sediment Vandkvalitet Hydrographic Sejerø Bugt
Benthic flora and fauna Sejerø Bugt
Fish Sejerø Bugt
Fiskeri Sejerø Bugt
Marine mammals Sejerø Bugt
Birds and bats Sejerø Bugt
Birds Appropriate Assessment Sejerø Bugt
Arkæologi Land Sejerø Bugt
Arkæologi marin Appendiks Sejerø Bugt
Arkæologi marin Sejerø Bugt
Ship traffic Sejerø Bugt
Radar og radiokæder Sejerø Bugt
Flytrafik Sejerø Bugt
Landskab og visualiseringer Sejerø Bugt
Naturinteresser Sejerø Bugt
Arealanvendelse Sejerø Bugt
Miljøpåvirkninger i øvrigt Sejerø Bugt
Befolkning og Sundhed Sejerø Bugt
Socioøkonomi Sejerø Bugt
Støj luft Sejerø Bugt
Underwater noise Sejerø Bugt
Emissioner Sejerø Bugt
Land Projekt- og anlægsbeskrivelse Sejerø Bugt Havmøllepark
Offshore Technical Project Description_Appendix5 Sejerø Bugt
Offshore Technical Project Description_Generic
Underwater noise and marine mammals