Etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark

15-07-2015

Naturstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Slagelse Kommune. Samtidigt udsender Naturstyrelsen og Energistyrelsen en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark med tilhørende landanlæg i offentlig høring. Høringsfrist den 23. september 2015.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Smålandsfarvandet Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene, har Naturstyrelsen også myndighedsansvaret for. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

Der er udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da indholdet af miljørapporten i stor grad er sammenfaldende med kravene til en VVM-redegørelse, udgør VVM-redegørelsen også miljørapporten. VVM-redegørelsen beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til borgermøde, der afholdes:

Tirsdag den 1. september 2015.
Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

Tidspunktet for borgermødet annonceres her:

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kystnaere-havmoeller/Sider/Smaalandsfarvandet.aspx

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen frem til den 23. september 2015. Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår projektet kan gennemføres. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark, j.nr. NST-131-00172.

VVM i høring:

Følgebrev til forslag til kommuneplantillæg Smålandsfarvandet
Forslag til kommuneplantillæg Slagelse Kommune Smålandsfarvandet
VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Smålandsfarvandet
VVM Del 1 Indledning og baggrund Smålandsfarvandet
VVM Del 2 Det marine miljø Smålandsfarvandet
VVM Del 3 Miljøforhold på land Smålandsfarvandet
VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Smålandsfarvandet
Smålandsfarvandet_ ejendomsoversigt

Baggrundsrapporter:

Sediment Vandkvalitet Hydrographic Smålandsfarvandet
Benthic flora and fauna Smålandsfarvandet
Fish Smålandsfarvandet
Fiskeri Smålandsfarvandet
Marine mammals Smålandsfarvandet
Birds and bats Smålandsfarvandet
Birds Appropriate Assessment Smålandsfarvandet
Arkæologi Land Smålandsfarvandet
Arkæologi marin Appendiks Smålandsfarvandet
Arkæologi marin Smålandsfarvandet
Ship traffic Smålandsfarvandet
Radar og radiokæder Smålandsfarvandet
Flytrafik Smålandsfarvandet
Landskab og visualiseringer Smålandsfarvandet
Naturinteresser Smålandsfarvandet
Arealanvendelse Smålandsfarvandet
Miljøpåvirkninger i øvrigt Smålandsfarvandet
Befolkning og Sundhed Smålandsfarvandet
Socioøkonomi Smålandsfarvandet
Støj luft Smålandsfarvandet
Underwater noise Smålandsfarvandet
Emissioner Smålandsfarvandet
Land Projekt- og anlægsbeskrivelse Smålandsfarvandet Havmøllepark
Offshore Technical Project Description_Appendix5 Smålandsfarvandet
Offshore Technical Project Description_Generic
Underwater noise and marine mammals