Forlængelse af høringsfrist for forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for etablering af Sæby Havmøllepark

31-07-2015

Høringsfristen forlænges hermed fra den 3. august 2015 til den 24. august 2015

Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommune. Samtidigt udsender Naturstyrelsen og Energistyrelsen en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Sæby Havmøllepark med tilhørende landanlæg i offentlig høring. Høringsfrist var fastsat til den 3. august 2015.

Fristforlængelsen sker for at give de lokale folketingsmedlemmer i det nyvalgte Folketing og andre bedre mulighed for at forholde sig til høringen inden fristens udløb.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Sæby Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene, har Naturstyrelsen også myndighedsansvaret for. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

Der er udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da indholdet af miljørapporten i stor grad er sammenfaldende med kravene til en VVM-redegørelse, udgør VVM-redegørelsen også miljørapporten. VVM-redegørelsen beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen frem til den 24. august 2015. Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om og under hvilke vilkår projektet kan gennemføres. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for Sæby Havmøllepark, j.nr. NST-131-00170.

Sagens materiale

VVM-redegørelse og forslaget til kommuneplantillæg

Baggrundsmateriale