Klaptilladelse til Agersø Havn

09-07-2015

Naturstyrelsen har meddelt Korsør Havne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 3.500m³ oprensningsmateriale fra Agersø Havn. Klagefristen udløber 6. august 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Korsør Havne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 3.500m³ oprensningsmateriale fra Havnebassinerne og sejlrenden ved Agersø Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Glænø (K_033_02).

Tilladelsen udløber den 7. august 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947. 


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 6. august 2015.