Klaptilladelse til Hals Barre

01-07-2015

Naturstyrelsen har meddelt Aalborg Fjordudvalg en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 750.000m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden over Hals Barre. Klagefristen udløber 29. juli 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Aalborg Fjordudvalg en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 750.000m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden over Hals Barre. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Hals Barre (K_155_09).

Tilladelsen udløber den 30. juli 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947. 


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr - nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 29. juli 2015.