Klaptilladelse til Korsør Havn, Yderhavnen

08-07-2015

Naturstyrelsen har meddelt Korsør Havn tilladelse til over 2 år at klappe (dumpe) i alt 25.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Korsør Yderhavn. Klagefristen udløber den 5. august 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Korsør  Havn en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 25.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra et område i yderhavnen til Korsør Havn. Materialet kan klappes på klapplads K_027_03 som ligger inde i Korsør Havn. Tilladelsen udløber den 1. august 2017.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .  Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Klage skal ske senest den 5. august 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93 58 81 29  .