Klaptilladelse til Sæby Havn

15-07-2015

Naturstyrelsen har meddelt Frederikshavns Kommune tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.5000m3 oprensningsmateriale fra to havnebassiner i Sæby Havn. Klagefristen udløber den 11. august 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Frederikshavns Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500 m3 oprensningsmateriale fra 2 områder i inderhavnen til Sæby Havn. Materialet skal klappes på klapplads K_155_01, Sæby klapplads beliggende i Læsø Rende/Kattegat ca. 3,3 km NØ for havnen.

Tilladelsen udløber den 1. august 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  72 54 49 01.


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som sender klagen direkte videre til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information om klagemuligheder og gebyr kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber den 11. august 2015.