Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LE, Jyske Rev I

02-07-2015

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-LE, Jyske Rev.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 7. marts 2014 fra firmaet Thyborøn NordsøRal A/S om tilladelse til en årlig indvinding på 100.000 m³ sand.

Materialerne forventes afsat til alle egnede formål, som tilslag til beton, asfalt, mørtel, anlægsmaterialer samt fyldopgaver. Området er miljøvurderet til en samlet indvinding på op til 5 mio. m³ i tilladelsesperioden med en intensitet på op til 1 mio. m³ om året. Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 500.000 m³ i alt over en 5-årig periode svarende til 100.000 m³ pr. år.

Klagefrist for afgørelsen udløber den 30. juli 2015. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Se tilladelse