Klaptilladelse til Asnæs Olieterminal

16-06-2015

Naturstyrelsen har meddelt Inter Terminals AOT Aps tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 91.000 m3 oprensningsmateriale fra Asnæs Olieterminal. Klagefristen udløber den 14. juli 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Inter Terminals AOT Aps en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 91.000 m3 oprensningsmateriale fra 3 områder i Asnæs Olieterminal. Materialet kan klappes på klapplads K_020_01 beliggende i  Storebælt SV for Asnæs. Tilladelsen udløber den 1. juli 2017.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske senest den 14. juli 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  72 54 49 01.