Klaptilladelse til Hårbølle Havn og indsejling

22-06-2015

Naturstyrelsen har meddelt Foreningen Hårbølle Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 5.000 m3 oprensningsmateriale fra Hårbølle Havn og dennes indsejling. Klagefristen udløber: 20. juli 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Foreningen Hårbølle Havn en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 5.000 m3 oprensningsmateriale fra Hårbølle Havn og dennes indsejling.Tilladelsen udløber den 21. juli 2020.

Klaptilladelse Hårbølle.pdf der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her

Klapning af materialet skal ske på klappladsen Hesnæs (K_044_02).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.