Klaptilladelse til Tunø Havn, Sejlrenden

08-06-2015

Naturstyrelsen har meddelt Odder Kommune tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra Sejlrenden til Tunø Havn. Klagefristen udløber: Den 6. juli 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Odder kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Tunø Havn. Materialet kan klappes på klapplads K_143_02 beliggende i Kattegat mellem Tunø og Samsø. Tilladelsen udløber den 1. juli 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske senest den 6. juli 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  72 54 49 01.