Høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i område 524-JA, Røde Klit Sand.

25-06-2015

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 524-JA, Røde Klit Sand vest for Rømø.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af opdateret ansøgning af 4. juni 2015 (oprindeligt indsendt den 14. januar 2014) fra firmaet Rohde Nielsen A/S om tilladelse til en indvinding på 150.000 m³ kvalitetsmaterialer og fyldsand.

Denne tilladelse gælder i 5 år for en samlet indvinding på op til 150.000. m³.

Tilladelsesindehaver har eneret til indvinding af op til samlet 150.000 m³ havbundsmateriale i tilladelsesperioden.

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 23. juli 2015.

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email.

 

Se udkast til tilladelse og miljøredegørelse