Høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn

26-06-2015

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-AE, Jyske Rev på baggrund af ansøgning fra Kystdirektoratet.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (herefter råstofloven).

Tilladelsesindehaver må samlet indvinde op til 1.000.000 m³ havbundsmateriale i tilladelsesperioden på 10 år med en maksimal årlig indvinding på 200.000 m³ i tilladelsesperioden.

De indvundne materialer må alene benyttes til kystfodring langs den jyske vestkyst. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 2, nr. 2.

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 24. juli 2015.

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email.

Se udkast til tilladelse og miljøredegørelse